• vyhotovenie geometrického plánu na stavbu, za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia, zápisu rozostavanej stavby do operátu katastra…
  • vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku, majetkoprávne vysporiadanie
  • vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena (právo prechodu, uloženie inžinierskych sietí…)k pozemku
  • vytýčenie vlastníckej hranice pozemku