• geodetické práce pre projektovú dokumentáciu(výškopisy, digitálny podklad pre projektanta…)
  • polohové a výškové vytýčenie(osadenie)stavebných objektov
  • dokumentácia skutkového realizovania stavby